Browse the glyphs

wiggleArpeggiatoDownArrow

U+EAAE

Arpeggiato arrowhead down