Browse the glyphs

accidentalXenakisTwoThirdTonesSharp

U+E471

Two-third-tones sharp (Xenakis)