Browse the glyphs

noteheadRoundWhiteWithDot

U+E115

Round white notehead with dot